درباره‌ی لنا

آموزشگاه هنرهای تجسمی لنا، مرکز تخصصی فرهنگی هنری کودکان و نوجوانان، با رویکرد صحیح به تعلیم و تربیت می‌باشد و توجه ویژه ای به بنیان‌های خلاقانه و مهارت‌های کودکان و نوجوانان در بستر آموزش‌های شادی آفرین دارد.
قابلیت خلاق شدن برای شکوفایی و کارآزمودگی امری ضروری ست؛ خانواده ی لنا با نگاه ویژه به آینده کودکان و نوجوانان از حال و اکنون ایشان غافل نمی شود. لنا می داند که شادی حق همه ی کودکان و انسان هاست و باور دارد آماده سازی و فراهم کردن محیطی شاد، صمیمی و پویا و پر تحرک، دستیابی به توانایی های بالقوه کودکان و نوجوانان را مطمئن تر می سازد.
اطلاعات بیشتر