دوره‌های موسیقی جهانی

دوره‌ی موسیقی جهانی شامل آموزش سازهای کلاسیک می‌شود که امروزه در تمام دنیا، بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیای و فرهنگ اقوام مختلف نواخته می‌شود. نوعی از موسیقی ارکسترال و شهری که در تمام دنیا مانند یک زبان بین‌المللی با آن رفتار می‌شود. این سازها و این موسیقی در طول دوران مختلف از فرهنگ های مختلف تکامل یافته و شکل گرفته و امروزه در تمام دنیا آن را با یک نام و مشخصات ساختاری یکسان می‌شناسند.